Visie en doel


De sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden cvba heeft zich in haar statuten ertoe verbonden om volgende doelstellingen te realiseren:

  1. de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;
  2. bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen;
  3. gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen.

Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, ouderen en personen met een handicap.

De vennootschap kan daarenboven ook een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden vastgesteld in artikel 41, §2 en §3, van de Vlaamse Wooncode en eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering.

Nieuw Sint-Truiden wenst haar doelstelling te bereiken door met al haar partners op een zo optimaal mogelijke wijze samen te werken:

Samenwerken
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier belang is.

 Mondelinge communicatie
Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap gericht is ze begrijpt.

Integriteit
Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen volgen.

Klantgerichtheid
Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van klanten, ook wanneer die niet rechtsreeks geuit worden.

Over ons Visie & doel